Antwoorden op veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen (FAQs)

In dit kader wordt antwoord gegeven op een aantal vragen die in het verleden vaak gesteld zijn. Als uw vraag er niet bij zit of als u uitgebreider antwoord wilt, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen.

Vragen over:

Onze school heeft in het verleden zelf een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd of door een ander bureau laten uitvoeren. Kunnen we de onderzoeksuitkomsten vergelijken met de database van BvPO?

Ja, over het algemeen kunnen de huidige onderzoeksgegevens vergeleken worden met die van derden uit eerder onderzoek. Het eenvoudigst is dat als de school de ingevulde vragenlijsten of het gegevensbestand met de antwoorden (bv in Excel- of SPSS-formaat) aan ons toestuurt. In veel gevallen is het ook mogelijk om gegevens te reconstrueren. Gegevens die op deze wijze worden verkregen worden bewaard in een aparte database die alleen bij vergelijkingen voor uw school zal worden benaderd.

naar boven>>

Hoeveel scholen zijn er nodig voor een goede referentiegroep?

Om te beginnen: de beste 'referentie' is uw eigen school. U kunt het best de resultaten van de huidige peiling vergelijken met die van een eerdere peiling op uw school. Dan kunt u zien of er sprake is van progressie op sommige aspecten.
Pas daarna wordt de vraag relevant: "Hoe doen we het nu in vergelijking met andere scholen?".
BvPO maakt bij normering gebruik van een statistisch model. Daarbij wordt niet gekeken naar de tien (of vijfentwintig) hoogst of laagst scorende scholen in een referentiegroep, maar worden de onderzoeksgegevens op basis van het model geïnterpreteerd.
Eerst vindt per vraag controle plaats of aan de voorwaarden van het model is voldaan. Als dat niet het geval is dan wordt dat in de rapportage bij de desbetreffende vraag gemeld en wordt vervolgens overgegaan op een eenvoudiger procedure voor normering.
Het aantal scholen in de referentiegroep is bij deze procedure niet zo belangrijk meer: vanaf circa dertig scholen stabiliseren de statistieken zich en kunnen er adequate afleidingen worden gemaakt.

naar boven>>

<<  DIGITAAL of op PAPIER?  >>

De personeelspeiling wordt over het algemeen digitaal op het internet afgenomen. BvPO stuurt aan de hand van een verzendlijst met e-mailadressen rechtstreeks een e-mail naar de medewerkers met daarin een hyperlink met een unieke inlogcode. Indien gewenst kunnen de medewerkers het invullen onderbreken en op een ander tijdstip verder gaan. Bij geen of onvoldoende respons ontvangt de medewerker indien afgesproken een herinnerings-e-mail.
Bij de ouderpeiling blijkt de afname op papier nog steeds de hoogste respons op te leveren.
Ook voor de leerlingenpeiling raadt BvPO afname op papier aan. De leerlingen kunnen dan gezamenlijk het formulier invullen en de leerkracht kan eventuele vragen beantwoorden. Bovendien is er dan geen sprake van heen en weer geloop naar het computerlokaal.
Echter voor alle peilingen geldt: De school kent de ouders/leerlingen het best en kan zelf inschatten welke procedure van afname de voorkeur heeft.

naar boven>>

Wat is het verschil tussen een specifieke vragenlijst en een standaard vragenlijst met een bijlage?

Een bijlage bij de standaard vragenlijst bevat extra vragen die in principe bij een school of de scholen van een bestuur worden afgenomen. De antwoorden kunnen eveneens worden opgenomen in de database.
In een bestuurs- of schoolspecifieke vragenlijst kan de school vragen uit de standaard vragenlijst verwijderen, tekstueel wijzigen of vragen toevoegen. De antwoorden worden opgenomen in de database. Op de vragen (items) van een specifieke vragenlijst kan ook benchmarking worden toegepast. Ook kunnen de huidige resultaten vergeleken worden met die van eerdere peilingen.
In het kader rechts boven is een verwijzing naar het werkboekje additionele vragen opgenomen met tips voor het opstellen van vragen.
De digitale en papieren vragenlijsten kunnen geheel naar eigen inzicht worden opgesteld.

naar boven>>

Waar moet ik aan denken bij de voorbereiding van de tevredenheidspeiling?

Belangrijke aandachtspunten bij de voorbereiding van de tevredenheidspeiling zijn:

 • Licht alle belanghebbenden in: teamleden, medezeggenschapsraad, ouders en geef hen een stem bij de organisatie.
 • Bepaal of er aanvullende (schoolspecifieke) vragen in een bijlage bij de standaardlijst of in de standaardlijst zelf moeten worden opgenomen, of overweeg of er veeleer behoefte is aan een bestuursspecifieke vragenlijst die bij een aantal scholen van hetzelfde bestuur wordt afgenomen.
 • Maak een planning -in overleg- van de behandeling van de resultaten van de zelfevaluatie.

 Klik hier voor de notitie 'checklist bij de voorbereiding van een tevredenheidpeiling.

naar boven>>

Wat zijn speciale aandachtspunten voor afname van de LTP/PO (peiling onder leerlingen) in de klas?

Enkele suggesties voor klassikale afname van de vragenlijst bij het primair onderwijs zijn:

 1. Vul de eerste vijf vragen met de klas gezamenlijk in.
 2. Attendeer de leerlingen erop...
  • ...dat de antwoordhokjes rechts van de volgstreep staan en
  • ...dat de hokjes voor de antwoordmogelijkheden staan
 3. De vragen over 'de juf of meester', hebben betrekking op de juf of meester van wie de leerlingen het meeste les krijgen. Schrijf de naam van deze juf of meester zo nodig op het bord zodat daarover geen twijfel bestaat.
naar boven>>

Waar moet ik allemaal aan denken als ik de (papieren) vragenlijsten wil verspreiden?

De onderstaande aandachtspunten gelden met name voor de ouderpeiling.
 • Verspreid de lijsten niet vlak voor een vakantie of in een drukke periode.
 • U kunt de vragenlijsten a) meegeven aan de leerling of b) uitdelen aan de ouders tijdens een informatieavond. In het laatste geval kunt u de lijsten bij voorbeeld verzamelen in een gesloten doos met een uitsparing in het deksel (of in een 'stembus') bij de uitgang.
 • Als u anonimiteit belooft, moet u dat ook waarmaken door bij voorbeeld bij de vragenlijsten (blanco) enveloppen mee te geven of de vragenlijsten in een gesloten doos of stembus te verzamelen.
 • Pas de begeleidende brief aan op de volgende punten: a) wie is het aanspreekpunt op de school bij vragen, b) op welke wijze en in welke termijn moeten de vragenlijsten weer ingeleverd worden. Een 'werkbare' inlevertermijn is een week. Daarna kunt u nog enkele dagen reserveren voor een herinnering.
 • Herinner de leerlingen er tijdens de les aan om de ouders te vragen de vragenlijst in te vullen.
 • Bepaal uw strategie tav gezinnen met meer dan een kind op de school. Een gangbare methode is de vragenlijst mee te geven aan het oudste kind. U kunt ook gebruik maken van de uitgebreide standaard vragenlijst (zie volgende antwoord).
naar boven>>

Moeten de ouders voor elk van hun kinderen op de basisschool de hele lijst (opnieuw) helemaal invullen?

Als ouders meer kinderen op de basisschool hebben kan gebruik worden gemaakt van de uitgebreide standaard vragenlijst, waarin het vragenblokje over de leerkracht voor elk kind kan worden ingevuld.

  naar boven>>

  Ik heb bij nader inzien te weinig vragenlijsten besteld. Mag ik er een paar bij kopiëren?

  De papieren vragenlijsten worden automatisch verwerkt met gevoelige scanapparatuur. Afwijkingen op kopietjes kunnen dit proces verstoren. Als u te weinig lijsten heeft, kunt u contact met ons opnemen op (050) 5491223.

  naar boven>>

  Wat moet ik doen ten aanzien van ouders die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen?

  U kunt voorstellen om de leerling de ouders bij het invullen te helpen of op school een 'helpdesk' instellen waarbij een van de medewerkers de ouders helpt bij het invullen. In geval van allochtone ouders kunt u ook gebruik maken van een vertaling van de lijst en deze als leeshulpmiddel meegeven. De antwoorden dienen echter op de originele vragenlijsten worden ingevuld.
  (Van de standaard vragenlijst voor de Oudertevredenheidspeiling voor het basisonderwijs zijn diverse vertalingen beschikbaar.)

  naar boven>>

  Wat kan ik doen om de respons te verhogen?

  Effectieve respons verhogende acties zijn voorbereiding en terugkoppeling van de resultaten:
  a) Introduceer het onderzoek in het schoolblad/ informatiekrant, b) waarborg de anonimiteit (enveloppen, gesloten verzameldoos), c) houdt per klas een lijst bij welke leerling de envelop heeft ingeleverd (indien van toepassing) en d) herinner de overige leerlingen eraan dat zij hun ouders aansporen de lijsten in te leveren, e) Maak er een wedstrijdje van welke klas het hoogste percentage respons heeft en loof een kleine beloning uit. f) Kondig aan dat de ouders op de hoogte zullen worden gehouden van de resultaten: publiceer bij voorbeeld de geschreven samenvatting die standaard door BvPO wordt geleverd.

  naar boven>>

  Is er een inzendtermijn voor de ingevulde vragenlijsten naar BvPO?

  De termijn waarin de ingevulde vragenlijsten aan BvPO moeten worden geretourneerd is vier weken na verzenden van de vragenlijsten door BvPO. In overleg kan hiervan worden afgeweken. Als u voorziet dat de school langer dan vier weken nodig heeft, dan stellen we het op prijs als dat aan ons wordt meegedeeld.

  naar boven>>

  Waar moet ik op letten als ik de ingevulde lijsten terug stuur?

  Denk bij retourneren van de vragenlijsten aub om het volgende:

  • Bundel de vragenlijsten -indien van toepassing- per locatie en voeg daarbij per locatie een volledig ingevuld retourformulier.
  • U kunt voor retournering gebruik maken van de doos waarmee de lijsten naar u zijn verzonden.
  • Plak het retourlabel met adresgegevens van het Bureau voor praktijkgericht onderzoek over de frankeringsstempel en het adreslabel met de naam van de school rechts boven op de bovenkant van de doos.
  • Plak de pakketzegel daaronder. Hiermee is het pakket met een gewicht tot en met tien kilogram voldoende gefrankeerd.
  • Bewaar het bovenste strookje van de pakketzegel voor eventuele controle van de aflevering en meldt zo nodig de zending per e-mail aan BvPO (zie onder).
  naar boven>>

  Hoe weet ik dat de geretourneerde vragenlijsten bij BvPO aangekomen zijn?

  U heeft van ons een pakketzegel ontvangen. Als u de pakketzegel gebruikt voor retournering dan dient u het strookje met het nummer te bewaren. Op de site van PostNL kunt u het pakje traceren. NB: Het is geen bewijs dat het pakket is ontvangen. Dan dient u het aangetekend te verzenden.
  U kunt ook per e-mail aankondigen dat de vragenlijsten door u verzonden zijn. Dan kunnen wij eerder reageren als er tijdens de verzending iets mis gaat.

  naar boven>>

  Hoe lang duurt het tot ik de rapporten ontvang?

  De rapportage geschiedt over het algemeen binnen twee a drie werkdagen. Rapportage per e-mail op de dag van ontvangst van de vragenlijsten door BvPO is in overleg ook zelfs mogelijk indien de werkdruk dat toelaat (en daar rekenen we dan niets extra voor).

  naar boven>>

  Worden er bij de vragenlijsten enveloppen bijgeleverd?

  Enveloppen worden standaard alleen geleverd bij de personeelspeilingen (PTP). Vanwege de relatief hoge transportkosten is het veelal goedkoper als de scholen hun eigen enveloppen gebruiken. U kunt desgewenst bedrukte enveloppen van uw eigen school gebruiken of zelf blanco enveloppen aanschaffen. Voor (na)levering van een doos van 500 enveloppen brengen wij extra kosten in rekening.

  naar boven>>

  Mogen de vragenlijsten door de ouders en verzorgers in een gesloten envelop worden geretourneerd?

  Ja, de vragenlijsten mogen in gesloten envelop naar BvPO worden gestuurd. Er is een goede reden om ingevulde vragenlijsten in een gesloten envelop te laten retourneren. Het werkt in het algemeen respons verhogend als men gevoelige vragen feitelijk anoniem kan beantwoorden.
  Voor de verwerking van gesloten enveloppen worden geen extra kosten in rekening gebracht.

  naar boven>>

  Neem bij vragen gerust telefonisch contact met ons op (050) 5491223.

  Hulpmiddelen

   Klik hier voor een voorbeeld van een introductiebrief bij de ouderpeiling PO (OTP). De met geel gemarkeerde tekst is niet altijd van toepassing.

   Klik hier voor een checklist met aandachtspunten bij de voorbereiding van een tevredenheidspeiling.

   Klik hier voor aandachtspunten bij afname van de leerlingpeiling PO (LTP).

   Klik hier voor het werkboekje toegevoegde vragen (PO).

   Klik hier voor een blanco retourformulier.

   Klik hier voor een blanco retourformulier voor opgave klassenindeling (LTP PO).

   Klik hier voor een voorbeeld van de introductie-e-mail aan de ouders/verzorgers.

   Klik hier voor een voorbeeld van een flyer voor de ouderpeiling.

  Mutatieformulieren

  (Voor opgave van wijzigingen in de standaard vragenlijsten. Zie ook de informatie op onze pagina over de BvPO vragenbank)

  PO

   Klik hier voor het mutatieformulier voor de ouderpeiling OTP PO.

   Klik hier voor het mutatieformulier voor de leerlingpeiling LTP PO (versie 2019VVV).

   Klik hier voor het mutatieformulier voor de leerlingpeiling LTP PO (versie 2019DPR).

   Klik hier voor het mutatieformulier voor de medewerkerpeiling PTP PO.

  VO

   Klik hier voor het mutatieformulier voor de ouderpeiling OTP VO (basis). vragenlijst OTP VO

   Klik hier voor het mutatieformulier voor de ouderpeiling OTP VO (verkort). vragenlijst OTP VO

   Klik hier voor het mutatieformulier voor de leerlingpeiling LTP VO (basis). vragenlijst OTP VO

   Klik hier voor het mutatieformulier voor de leerlingpeiling LTP VO (verkort). vragenlijst OTP VO

   Klik hier voor het mutatieformulier voor de medewerkerpeiling PTP VO (OP). vragenlijst OTP VO

   Klik hier voor het mutatieformulier voor de medewerkerpeiling PTP VO (OOP). vragenlijst OTP VO

  © 2017, BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek
  P: Postbus 9505, 9703 LM Groningen
  W: www.bvpo.nl
  E: info@bvpo.nl
  T: (050) 5491223